room3
העדפות

מעבד נתונים

במה משחקים?
מי משחק?
מתחילים

השאלה

המשך

כמה אתם דומים זה לזה?

88%

בחרו את השחקן שיהיה במרכז

אישור
כעת נסו לחשוב כיצד מי שבמרכז השיב על השאלות...
המשך
התשובה הנכונה
3333

מי במרכז?

המשך

סיכום

סיבוב חוזר

מסר אישי מחכמת השאלות

השאלה
סיכום משחק
סיבוב נוסף
למי מהמשתתפים יותר מתאים?
כשאנו מחפשים אחר הטוב אצל אחרים, אנחנו איכשהו מוצאים את הטוב בעצמנו
סיכום משחק
התחלה
הזינו אתה מילה האחרונה שנאמרה
תן לי מילה ראשונה
אישור

סיבוב חוזר
מי משחק?
המשך
כדי להשתמש באפלקציה החזיקו את המכשיר בצורה אנכית